Pravidla VšezaOdvoz

Podmínky používání

1.Všezaodvoz, dále jen Server, je inzertní server provozovaný fyzickou osobou – Petr Lamač, se sídlem Na Slovance 2208/32, Praha 8, PSČ 182 00, IČ 01188356 dále jen Provozovatel

2.Server umožňuje bezplatně vkládat a vyhledávat SOUKROMÉ nabídky a poptávky zboží výhradně formou ZA ODVOZ, tedy zdarma. Server neslouží k inzerci ke koupi či prodeji ani výměně. Není tedy dovoleno požadovat za darovanou věc jakoukoliv kompenzaci, např. čokoládu, víno, cigarety apod. 

3. Na Serveru je zakázaná inzerce, která: není formou za odvoz či inzeruje zboží, jež není zdarma; nesplňuje technické požadavky Provozovatele; je v rozporu se zákony České republiky, etickými pravidly, dobrými mravy nebo ohrožuje veřejný pořádek; mohla by poškodit dobrou pověst Provozovatele; obsahuje: komerční nabídky produktů či služeb, tj. jakékoliv činnosti právnické či fyzické osoby; nabídky práce, přivýdělku, půjček, úvěrů, hypoték či výkupu zboží; záměrnou reklamu právnické či fyzické osoby; nabídky vzorků či reklamních artiklů; loga a odkazy internetových stránek; erotickou inzerci; zboží či programy týkající se hubnutí. Inzeráty by též neměly obsahovat „emočně vypjatý“ text, jedná se o inzerci, nikoliv o médium pro popis životní situace. Podobně je na Serveru zakázano psát jakékoliv štvavé či urážející texty, např. v diskuzi či v uživatelském hodnocení. Provozovatel si vyhrazuje právo diskuzi i hodnocení moderovat a dle vlastního soudu nevhodné příspěvky mazat.

4. Inzerát musí být zařazen do správné kategorie a mít uveden správný typ inzerátu (Daruji za odvoz, Hledám za odvoz). Text ani nadpis inzerátu nesmí z bezpečnostních a technických důvodů obsahovat kontaktní údaje na inzerenta, k tomu slouží příslušná pole inzerátu.

5. Uživatelské profily nesmí obsahovat žádné kontaktní údaje, jinak budou smazány.

6. Platnost inzerátu je 30 dní. Po vypršení platnosti je inzerát automaticky archivován, ale je možné vložit stejný inzerát znovu. Archivovaný inzerát může být dohledatelný z internetu a slouží k evidenci předaných věcí mezi uživateli a je součástí profilu uživatele. V případě potřeby lze na vyžádání archivovaný inzerát smazat.

7. Provozovatel si vyhrazuje právo upravovat inzeráty bez upozornění inzerenta a mazat inzeráty, které jsou v rozporu s Pravidly inzerce či jsou zadány vícekrát nebo v nesprávné kategorii.

8. Provozovatel je pouze zprostředkovatel mezi nabízejícím a poptávajícím za odvoz. Nepřebírá žádnou záruku za předané zboží a nenese také žádnou odpovědnost za škody, které by uživateli nebo třetím osobám přímo, nepřímo či náhodně vznikly v důsledku nebo v souvislosti s využíváním služeb Serveru. Provozovatel důrazně nedoporučuje posílání zboží poštou (zejména s platbou předem či na dobírku), což je jak proti smyslu serveru, tak i potenciálně riskantní pro obě strany.

9. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za obsah inzerátů.

10. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za zneužití osobních dat uživatele veřejně uvedených v inzerátech nebo nelegálním proniknutím do databáze serveru třetí osobou.

11. Provozovatel je oprávněn bez souhlasu uživatelů i bez předchozího oznámení služby Serveru upravovat.

12. Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti jejich zveřejněním. Provozovatel si vyhrazuje právo tyto podmínky kdykoliv změnit.

Příloha: Souhlas se zpracováním osobních údajů

Svým podpisem (případně zaškrtnutím příslušného pole v případě internetového formuláře) udělujete v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů („Zákon“), souhlas se zpracováním všech poskytnutých osobních údajů, včetně např. osobních údajů vyplněných do registračního formuláře a údajů zadávaných do profilu či poskytnutých v jakékoliv jiné formě v průběhu užívání internetových a mobilních stránek a aplikací provozovaných fyzickou osobou Petr Lamač, se sídlem Na Slovance 2208/32, Praha 8, PSČ 182 00, IČ: 01188356, která je správcem osobních údajů. Jedná se zejména o tyto osobní údaje: jméno, příjmení, email, telefon, fotografie případně adresa.

Účelem zpracování výše uvedených údajů je zprostředkování kontaktu mezi uživateli internetových a mobilních stránek a aplikací provozovaných správcem, zajištění fundraisingových aktivit a vytváření databáze dárců, pořádání odborných kurzů, školení, diskusí a jiných vzdělávacích akcí, vytváření databází klientů, dodavatelů a obchodních partnerů, marketingové aktivity.

Jako správce osobních údajů může Provozovatel pověřit zpracováním zpracovatele, o čemž by informoval na příslušném místě na svých internetových stránkách.

Dále souhlasíte se zpracováním uvedených osobních údajů za účelem komunikace s Vámi ohledně aktivit Provozovatele, internetových stránek a aplikací jím provozovaných, i ohledně jiných skutečností, které mají vztah k činnosti a cílům působení Provozovatele. Tato komunikace může probíhat klasickou poštou, telefonem i elektronicky, v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů.

Tento souhlas udělujete dobrovolně na dobu, po kterou máte na internetových stránkách, nebo v internetové či mobilní aplikaci provozované správcem, zřízen uživatelský účet, který je veden jako aktivní.

Svým podpisem (případně zaškrtnutím příslušného pole v případě internetového formuláře) potvrzujete, že jste byl upozorněn na svá práva související se správou a zpracováním osobních údajů Provozovatelem, zejména že

  • nejste povinen správci osobních údajů poskytnout jakékoliv údaje o své osobě ani souhlas s jejich zpracováním a jste oprávněn toto odmítnout, poskytujete-li jakékoliv osobní údaje a/nebo souhlas s jejich zpracováním, činíte tak zcela dobrovolně (bez poskytnutí některých údajů Vám však nemusí být zpřístupněny některé služby související s uživatelským účtem, popřípadě Vám takový uživatelský účet nebude moci být zřízen vůbec);
  • poskytnutý souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli písemně odvolat na adrese sídla správce osobních údajů, a to v celém rozsahu nebo jen částečně (odvolání souhlasu může mít z důvodů uvedených v předchozím bodě za následek i zrušení uživatelského úč­tu);
  • zpracování Vašich osobních údajů bude po uplynutí doby, na níž jste souhlas se zpracováním osobních údajů poskytl, nebo po zániku tohoto Vašeho souhlasu (při zohlednění rozsahu Vašeho event. odvolání tohoto poskytnutého souhlasu) bez zbytečného odkladu ukončeno nebo omezeno, pokud správce osobních údajů nebude oprávněn či povinen v něm pokračovat na základě zvláštních právních předpisů;
  • Vaše osobní údaje budou zpracovány ručně i automatizovaně v rozsahu, ve kterém byly poskytnuty;
  • Vaše osobní údaje budou zpracovány prostřednictvím zaměstnanců správce osobních údajů, popřípadě smluvními zpracovateli, které správce zpracováním osobních údajů pověří. Vaše osobní údaje mohou být zpřístupněny jen osobám k tomu oprávněným v rámci plnění jejich pracovních úkolů, ať již smluvně převzatých nebo plynoucích z právních předpisů, a podléhajícím zákonné či smluvně převzaté povinnosti mlčenlivosti;
  • Vaše osobní údaje budou zabezpečeně uchovávány v elektronické nebo listinné podobě;
  • máte právo přístupu ke svým osobním údajům; na základě Vaší žádosti Vám správce osobních údajů poskytne informace o osobních údajích o Vás zpracovávaných (správce je oprávněn požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné k poskytnutí této informace);
  • máte právo, domníváte-li se, že správce osobních údajů nebo zpracovatel provádí zpracování Vašich osobních údajů v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se Zákonem; požádat správce osobních údajů nebo zpracovatele o vysvětlení; požadovat, aby správce osobních údajů nebo zpracovatel odstranili takto vzniklý stav (zejména opravou, blokováním nebo likvidací osobních údajů); správce osobních údajů nebo zpracovatel jsou povinni neprodleně odstranit takto vzniklý stav, je-li Vaše žádost shledána oprávněnou;
  • máte právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů s podnětem nebo stížností, pokud správce osobních údajů nebo zpracovatel nevyhoví Vaší žádosti podle předchozího odstavce.